image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Antisosyal İnanç ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Research on Antisocial Beliefs and Attitudes of Students of Secondary School
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ülkemizde ve dünyada ergenlerde sıklıkla görülen saldırganlık, şiddet ve antisosyal davranışların günden güne arttığı ve okullara da yaygınlaştığı görülmektedir. Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin antisosyal davranışlarını cinsiyet, yaş, ilde ve ilçede öğrenim görme ve ailenin çocuğuna olan tutum değişkenlerine göre araştırmaktır. Araştırma örneklemini, Antalya merkezinde ve ilçesinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören yaş ortalaması ( yaş=12.81±1.28) olan 454 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Butler, Leschied ve Fearon (2007) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Bal (2010) tarafından yapılmış olan “Antisosyal İnanç ve Tutumlar Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin antisosyal inanç ve tutumları cinsiyete, yaşa, ilde veya ilçede öğrenim görme ve ailenin çocuğuna sergilediği tutum değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: It is seen that Aggression, violence and antisocial behavior, which are frequently seen in adolescents in our country and in the world, are increasing day by day and spreading to schools as well. The aim of the research is to investigate the antisocial behaviors of students of secondary school according to their gender, age, live in city center or suburb and attitude of the family towards the child. The sample of the research consists of 454 secondary school students ( age=13.30±1,55) in Antalya city center and suburb. The "Antisocial Beliefs and Attitudes Scale" developed by Butler, Leschied and Fearon (2007) and adapted to Turkish by Bal (2010) and the personal information form developed by the researchers were used as data collection tools in the research. According to the results of the research, the scores of the students shows significantly difference according to gender, age, live in city center or suburb and family attitude.

PDF Formatında İndir

Download PDF