image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Cep Telefonlarını Eğitsel Amaçlı Kullanım Durumları ve Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher Candidates' Mobile Phones Educational Use Situations and Opinions on Mobile Learning
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Mobil teknolojilerin eğitime entegrasyonu son yıllarda üzerinde yoğunlaşılan bir konudur. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşması, sahiplik oranının artması ve birçok uygulamaya erişim olanağı tanıması bu teknolojilere olan ilgiyi artırmıştır. Ancak mevcut eğitim sürecinde öğrenenlerin bu teknolojilerden nasıl yararlandıkları belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca mobil öğrenme konusuna ilişkin görüşlerinin ne olduğu da bir diğer bilinmezdir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının cep telefonlarını eğitsel amaçlı kullanım durumları ve mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nedensel karşılaştırmalı araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve gönüllü olan toplam 656 öğretmen aday oluşturmaktadır. Oluşturulan veri toplama aracı bilgisayar ortamında uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%) ve CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının derslere çoğunlukla cep telefonlarıyla katıldıkları, telefonlarını tuttukları ve ders sürecinde cep telefonlarını kullandıkları belirlenmiştir. Cep telefonlarının öncelikle iletişim amaçlı olmak üzere, fotoğraf çekme ve zamanı planlama amaçlı olarak da kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının mobil öğrenme aracılığı ile diğer üniversitelerden ders alma isteğinde olmalarına karşın bulundukları fakültede derslerin mobil ortamlarda yürütülmesi konusunda çok da istekli olmadıkları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Educational integration of mobile technologies has been a focus in recent years. In particular, the widespread use of mobile phones, increased ownership and the ability to access many applications have increased the interest in these technologies. However, it remains unclear how learners benefit from these technologies in the current educational process. Also, what are their views on mobile learning is another unknown. In this context, the main purpose of the research is to determine the candidates' opinions on educational use of mobile phones and mobile learning. The research was conducted through a causal comparative research method. The study group constitutes a total of 656 candidate teachers who are volunteer and studying at Adnan Menderes University Faculty of Education. The data collection tool created is implemented in computer environment. Frequency (f), percentage (%) and CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analysis were used in analyzing the data. As a result of the research, it was determined that the teacher candidates mostly attended the classes with mobile phones and kept using the mobile phones during the lessons. It has become clear that mobile phones are primarily used for communication purposes, as well as for taking photos and scheduling time. It has been determined that teacher candidates are not willing to take courses in mobile environments, even though they are interested in learning from other universities through mobile learning

PDF Formatında İndir

Download PDF