image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Articles Published in the Field of Creative Thinking Skills After The Year of 2000
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda ülkemizde yöntembilim sorunu, birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Bu bakımdan, bu araştırmada eğitim konusunda faaliyet gösteren akademik dergilerde önemli bir kavram olan “yaratıcı düşünme becerileri” alanlarında ülkemizde yapılan çalışmaların yöntem kısmına odaklanılmıştır. Bu araştırmada eğitim bilimlerinde 2000’li yıllarda yayımlanmış yaratıcı düşünme konulu araştırmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla yaratıcı düşünme konulu makalelerin yöntem, tür, desen, yazar sayısı, veri toplama araçları, örneklem ve veri analizi yöntemleri bakımından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini ULAKBİM ve ASOS veri tabanlarından ulaşılan 2000-2013 yılları arasında yayımlanmış hakemli 33 dergiden elde edilen 53 Türkçe makale oluşturmaktadır. Araştırma var olan durumu belirlemek amacıyla yapılan betimsel tarama modeline göre yürütülmüş ve veri toplama aracı olarak Kutu ve Sözbilir (2008) tarafından geliştirilen “makale sınıflama formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaratıcı düşünme konulu makale sayısının, 2009 yılından günümüze kadar olan dilimde daha çok olduğu, makalelerin çoğunun araştırma- inceleme türünde olduğu, araştırmaların büyük bir kısmının nicel türde ve betimsel tarama yöntemi ile yürütüldüğü, makalelerde veri toplama aracı olarak daha çok anket ve ölçeklerin kullanıldığı, örneklem grubunu 6-8. sınıflar ilköğretim gruplarının oluşturduğu ve verilerin çözümlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerim t- testi ve ANOVA olduğu bulguları elde edilmiştir
Alternatif Dilde Özet: The methodology issue in researches about education in Turkey has been put forward as a result of studies carried out by several researchers. Thus, this study is focused on methodology in studies on “creative thinking skills” –an important concept in academic journals on education carried out in Turkey. In this research, methodology, sample, collecting data, analysis techniques and methods were analyzed on the purpose of defining the tendency of creative thinking researches which were published by 2000s. The sample consists of 53 articles from ULAKBİM and ASOS database which were published in 33 different peer-reviewed journals between 2000 and 2013. The research was performed in descriptive survey model, and as a collecting data tool “Article Classification Form” developed by Kutu and Sözbilir (2008) was used. In conclusion, the number of the articles about creative thinking is more from 2009 to today, many of the articles are in research-review type, many researches are quantitative, and they are performed in descriptive survey model. As collecting data, questionnaire and scale are used, sample group consists of students from 6th, 7th and 8th graders, and t- test and ANOVA are mostly used for the analysis of the researches.

PDF Formatında İndir

Download PDF