image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Barışyapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık Sürecine İlişkin Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Peacemaker Students’ Perceptions of Peacemaking Process
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, barışyapıcı öğrencilerin barışyapıcılık sürecinde yaşadıkları deneyimlere ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada toplam 25 öğrenciyle (kız n=16; erkek n=9) yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Görüşme Formu’ndan elde edilen nitel verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin barışyapıcı seçildikleri için mutlu olduklarını, özsaygılarının ve özgüvenlerinin arttığını; kavgaları önlemeyi, insanları barıştırmayı ve kişisel gelişim/dönüşüm sağlamasını barışyapıcılığın en çok beğenilen yönü olarak gördüklerini; barışyapıcı olduktan sonra davranışlarında olumlu yönde bir dönüşüm yaşandığını; sorun çözme ve iletişim becerilerinin geliştiğini; şiddete yönelik eğilimlerinin azaldığını; barışyapıcılık bilgi ve becerilerini okul dışında kullandıklarını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was to reveal peacemaker students’ perceptions related to experiences gained through peacemaking process. In the research, “semi-structured interview technique” was used as a method of qualitative research. The research, in which criterion sampling technique was used as a one of purposeful sampling methods, were carried out with a total of 25 students (girls n=16; boys n=9) through semi-structured interviews. In the analysis of qualitative data obtained through Interview Form developed by researchers, content analysis technique was used. Research results indicated that students felt happy to become a peacemaker and their self-esteem and self-confidence increased; they considered the most admirable aspects of peacemaking as preventing fights, making peace among and between people, and personal development/transformation; they also stated that their behaviors were transformed in the positive way; their problem solving and communication skills were improved; attitudes towards violence were decreased; peacemakers used peacemaking knowledge and skills out of school settings

PDF Formatında İndir

Download PDF