image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği: Ödev, Okula Bağlılık ve Akademik Motivasyonun Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: School Burnout in Secondary School Students: Role of Homework, School Engagement and Academic Motivation
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada yaş, cinsiyet, ödeve ayrılan zaman, okula bağlılık, akademik motivasyon ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya 208 ortaokul öğrencisi katılmış, bu öğrencilerin % 99’u kız (48), % 52’si (109) erkek ve yaş ortalamaları 13.31 (SD =0,80)’ dir. Veriler “Okul Deneyimleri Ölçeği” ve “Okul Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verileri analiz etmek için, Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları ödeve ayrılan zamanla okul tükenmişliği arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki; okula bağlılık, akademik motivasyon ve okul tükenmişliği arasında ise anlamlı düzeyde negatif ilişki olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ayrıca, cinsiyet, ödeve ayrılan zaman, okula bağlılık ve akademik motivasyonun okul tükenmişliğinin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Bulgular okul tükenmişliğini önlemek ya da azaltmak için öğrencilerin ödev yüklerine, okula bağlılıklarına ve akademik motivasyon düzeylerine odaklanılması gerektiğini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The study examined the relationships between age, gender, time devoted to homework, school connectedness, academic motivation and school burnout. The participants were 208 secondary school student [(99 girls (48%), 109 boys (52%)] with a mean age of 13.31 (SD=.80). Data were collected “School Experiences Scale” and “School Burnout Scale”. In order to analyze data, Pearson correlation coefficient and regression analysis was conducted. The results of the study showed significant positive relationship between time devoted to homework and school burnout, but significant negative relationships between school connectedness, academic motivation and school burnout. The results also showed that gender, time devoted to homework, school connectedness and academic motivation significantly predicted school burnout. Findings imply that intervention designed to prevent or reduce school burnout should focus on the homework load, school connectedness and academic motivation.

PDF Formatında İndir

Download PDF