image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar ve Öz-Kontrol İlişkisinde Sürekli Öfkenin Aracılık Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Mediator Role of Trait Anger in Relationship Between İnterpersonal Cognitive Distortion and Self-Control
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmanın temel amacı, ilişkilerde bilişsel çarpıtma ve öz-kontrol ilişkisinde, bir aracı değişken olarak sürekli öfkenin oynadığı rolü incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu 256 (150 kadın 106 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği ve Öz-Kontrol Ölçekleri kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, sürekli öfkenin ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar ile öz-kontrol arasındaki ilişkiye kısmi aracılık ettiğini göstermektedir. Bu bulgu, ilişkilerde bilişsel çarpıtmanın öz-kontrol üzerindeki etkisinde sürekli öfkenin önemini ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this research is to examine the mediatory role of trait anger in relationship between interpersonal cognitive distortion and self-control. Participants of this research were composed of 256 university students (150 female, 106 male). Data collection tools consisted of Interpersonal Cognitive Distortions Scale, Trait Anger- Anger Expression Scale and Low Self-Control Scale. Data was examined by correlation and regression analysis techniques. Findings of the study indicate that trait anger partially mediates to relations between interpersonal cognitive distortions and self-control. This finding has revealed the mediator role of trait anger between cognitive distortions and self-control relationship.

PDF Formatında İndir

Download PDF