image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Stresi ve Benlik Saygısının Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Direct and Indirect Effect of Educational Stess and Self-esteem on School Burnout Among Secondary School Students
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada eğitim stresi ve benlik saygısının öğrencilerin okul tükenmişliği üzerindeki doğrudan etkisi ve eğitim stresinin benlik saygısı aracılığı ile okul tükenmişliği üzerindeki dolaylı etkisi (aracılık etkisi) incelenmiştir. Çalışma Aydın ilindeki ortaokul öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma verileri iki devlet okulundan toplanmıştır. Araştırmaya 101’i kız, 91’i erkek olmak üzere 192 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 11-15’tir. Bu araştırma kapsamında okul tükenmişliği ölçeği, benlik saygısı ölçeği ve eğitim stresi ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Sonuçlar eğitim stresi ve benlik saygısının ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliği üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak okul tükenmişliğinin önlemek adına öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The present study aimed to investigate the direct effect of educational stress and self-esteem on school burnout and indiretc effect (mediator effect) of educational stress on school burnout through self-esteem. Participants were adolescents from two state schools (N =192, 91 boys and 101 girls, age between 11-15 years). Questionnaires consisted of school burnout scale, self-esteem scale and educational stess scale. Corelational and structural equation modelling were used to analyse the data. The findings indicated that educational stess and self-esteem have direct and indirect effect on school burnout among secondary school students. The implications of this study for prevention of school burnout are discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF