image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Sosyal Destek Kontrol Edildiğinde Cinsiyetin İnternet Bağımlılığı Üzerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Gender on İnternet Addiction After Controlling Social Support
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 342 (185 kadın 157 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler İnternet Bağımlılığı ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçekleri ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi, pearson korelasyon katsayısı ve tek yönlü kovaryans (ANCOVA) analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinden erkek öğrencilerin internet bağımlılığı problemi kadın öğrencilerden daha fazla bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine wheather there is a difference among internet addiction of university student in regard to their gender. Participants of this reseach were composed of 344 university students (185 female, 157 male). The data was obtained by using Scale of Internet Addiction and Multi-dimensionally Perceived Social Support Scale. Independent sample t-test, pearson correlation coefficient and one way analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data. Dependent variable of the research was internet addiction, independent variable was gender and covariance was social support. The findings of the study indicated that male students were found to have more ınternet addiction problem than female students.

PDF Formatında İndir

Download PDF