image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Yaklaşımları Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Adaptation of Teaching Perspectives Inventory into Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Pratt ve Collins (1998) tarafından geliştirilmiş ve 2003 yılında yenilenmiş olan Öğretim Yaklaşımları Envanterinin-ÖYE (Teaching Perspectives Inventory-TPI) Türkçe’ye uyarlamasını yapmak, envanterin geçerlik ve güvenilirliğini belirlemektir. Çalışma grubunu Kocaeli’nde ortaöğretim kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 314 öğretmen oluşturmaktadır. Envanterin doğrulayıcı faktör analizine göre beş faktörden (aktarma, çıraklık, gelişimsel, destekleyici , sosyal reform) oluştuğu görülmektedir. Öğretim Yaklaşımları Envanteri’ni oluşturan 45 madde ve 5 faktörün istenen niteliklere sahip olması ve yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda geçerliliğinin ve güvenirliliğinin yüksek olması aynı zamanda orijinal haliyle benzerlik göstermesi envanterin Türkiye’de kullanılabileceğini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims at adapting Teaching Perspectives Inventory (TPI) developed in 1998 and revised in 2003 by Pratt and Collins into Turkish and indicating reliability and validity of the inventory. The study group consists of the 314 teachers working at Kocaeli. Confirmative factor analysis indicates that the inventory consists of five factors (transmission, apprenticeship, developmental, nurturing and social reform). The fact that 45 items and 5 factors, which constructs Teaching Perspectives Inventory, holds the required features, that it has a high validity and reliability as a result of the confirmative factor analyses carried out and that it shares similarity with its original form as well, indicates that the inventory can be used in Turkey.

PDF Formatında İndir

Download PDF