image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Yönetimde Karar ve Etik Karar Verme Sorunsalı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Decision in Management and Ethical Decision Making Problematique
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Karar bireylerin ve örgütlerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinin en önemli unsurlarından biridir. Örgütlerde yönetim sürecinin temeli olarak kabul edilen kararı yöneticilerin örgüte ve çalışanlara en fazla yarar sağlayacak şekilde vermesi gerekir. Çünkü yönetim; içinde adalet, doğruluk, tarafsızlık ve sorumluluk gibi etik değerleri barındıran sosyal yönü olan bir bütünlüktür. Çalışanlar karar sürecinde bu değerleri görmek isterler. “Karar yönetimin kalbidir” ifadesi ile Simon yöneticilere kararın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ancak sade bir karar verme örgütler için günümüzde pek anlamlı değildir. Verilen kararlarda etik olmak; kalp metaforu ile ifade edilen karara, kan taşıyan damarların işlevsel olmasıdır. Öyle ki tıkanan damarlar kalbin çalışması engeller ve tüm vücut rahatsızlık duyar. Karar organı olan yöneticilerin kararı tüm yönleri ile bilmeleri, kararlarında etik standartları sağlayacak bilinci oluşturmaları, bunu tutum ve davranışlarına yansıtmaları, verilen kararı sorun olmaktan çıkarmaları amacı ile sade bir karardan etik karara, tüm süreç literatür ışığında tartışılarak sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Decision is one of the most important elements for institutions and individuals to survive. A decision which is accepted as the basis of the management process must be given in a way that provides benefit both for the institution and its employees because management is an integrity with a social side which includes ethical values such as justice, truth, neutrality and responsibility. Employees wish to see these values in the process of decision. Simon emphasized the importance of decision with his expression; “Decision is the heart of management”. However a plain decision does not make sense for today's institutions. Being ethical in decisions which is expressed by heart metaphor means the functioning of the veins that carries blood. The veins which are blocked prevents the heart from working and the whole body gets disarranged. With the aim of managers’ knowing their decision at all aspects as decision making bodies, forming a consciousness which fulfills the ethical standards, reflecting it to their attitudes and behaviors, providing the decision’s being no longer a problem, the whole process is discussed and presented through the literature from a plain decision to ethical decision.

PDF Formatında İndir

Download PDF