image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Barış ve Antlaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study into Peaces and Treaties in the History Course Books of Secondary Education
Makale Eklenme Tarihi: 13.11.2013
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı ortaöğretim tarih ders kitaplarında yer alan antlaşma ve barış konularının içeriğinin nasıl düzenlendiğini değerlendirmektir. Araştırmanın yöntemi doküman analizine dayanmaktadır. Bu çalışmada ders kitaplarında anlatılan antlaşmaların anlatılış tarzları tespit edilmiştir. Antlaşmalar iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Birincisi doğrudan anlatılan antlaşmalar, ikincisiyse bir parça ya da metin içerisinde anlatılan antlaşmalardır. Ortaöğretim tarih ders kitaplarına bakıldığında antlaşmalar ve barışlar önemli oranda yer tutmaktadır. Tarih ders kitaplarında savaşlar ve antlaşmalar anlatılırken zengin görsellerin kullanıldığı görülmektedir. Bununla beraber antlaşmalar anlatılırken akıl yürütme, tartışma, eleştirel düşünme gibi tekniklerin kullanılmasında eksiklikler olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük tarih ders kitabında antlaşmalar çoğunlukla doğrudan anlatılmıştır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin programına alınması öğrencilerinde bilmeleri gereken savaşları ve antlaşmaları da fazlasıyla arttırmıştır. Bu antlaşmaların daha iyi anlatılmasının en iyi yolunun konunun öğretimini kolaylaştıracak etkinlik kitaplarının geliştirilmesi olduğu düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the current study was to investigate how the content of the treaties and peace subjects in the history course books of secondary education was arranged. The method of the research based on document analysis. In this study, the styles of giving the treaties told in the course books were determined. The treaties were classified in two groups and analysed. First one was the treaties directly told and the second one was those given in a part or a text. However, treaties are the absolute knowledge written in a style to be taught as shown in history course books. Such activities as discussion, reasoning, using first-hand knowledge, empathizing are used very rarely. In addition, first-hand sources are not used while teaching treaties. It was included in the program onwards in the course book of the Modern Turkish and World History and taught at high schools. In particular, wars and treaties were studied intensively in this book. It is thought that giving more place for the treaties in history course books in a detailed way would not be an easy and useful way. Instead, developing activity books and preparing electronic resources would be some of the best ways to teach treaties to students.

PDF Formatında İndir

Download PDF