image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2017/5
Sayı: 9
Makale Başlık: İlkokul Öğrencilerinin “Yuva” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları: Hayat Bilgisi Dersinde Nitel Bir Analiz Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Primary School Students’ Cognitive Structure on the Concept of “Home”: Sample of Life Science Course with a Qualitative Analysis
Makale Eklenme Tarihi: 10.07.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin “yuva” kavramına ilişkin bilişsel yapılarını analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılarak hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle çalışma grubu seçilen araştırma toplam 75 ilkokul öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizimler kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 96 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma verileri toplam 5 kategori ve 2 alt kategori altında toplanmıştır. Bunlar, Yuvada yaşayanlar kategorisi, Yuva olarak yaşanılan yerler kategorisi, Yuvadaki eşyalar ve nesneler kategorisi, Yuvada yapılan faaliyetler kategorisi ve Yuvaya yönelik duygular kategorisi. Bu kapsamda baba ve anne vurguları ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan yuva kavramının hayvanlarla ilişkilendirildiği çizimlerde özellikle kuş ve ağaç çizildiği belirlenmiştir. Çizimlerle birlikte yazdıkları cümlelerde ise, daha fazla aile fertlerine yönelik olumlu duygular ve evde aileleriyle birlikte yaşamanın verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle açıklamalar yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of current study is to analyze primary school students’ conceptual structures for the concept of “home”. Case study design was applied in this qualitative study. A total of 75 primary school students participated in this study in which purposeful sampling was used. The free word-association test and the drawing technique were used as data collection instruments. The average reliability between coders was found to be 96%. The data analyses were subject to content analysis. The data collected through the study were divided into 5 categories and 2 subcategories, which were stated as follows: family members/ animals are living in house/shelter, the places for livable house, furniture and objects in the house, the activities done in house, the feelings towards house. In this context; father and mother emphasis has come to the fore. Besides, birds and trees were observed to be drawn in the drawings in which the concept of home is associated with animals. In their writings, explanations containing sentences about more of the positive feelings toward the member of the family and the happiness coming from living all together at home were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF