image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Developing the Smart Phone Addiction Scale and its Validity and Reliability Study
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: The purpose of this research is to develop the smart phone addiction scale and conduct the studies of its validity and reliability. In accordance with this purpose, a literature review was performed and an item pool was generated while developing the Scale and expert view was received for face and content validity and the scale was pilot-applied to the target group. The scale was corrected in line with the pilot application and expert views, and then it was applied to the participants and the studies were performed for factorial and structure validity and reliability. The participants of the research were categorized into two separate groups for two different studies in developing the smart phone addiction scale. The first study was composed of 234 students who study at different high schools in the city center in Sakarya for the exploratory factor analysis. The second study comprised of 228 students who study at ninth grade of different high schools in the city center in Sakarya for the confirmatory factor analysis. For the factorial validity, the scale was firstly analyzed with the exploratory factor analysis and a confirmatory factor analysis was performed to confirm this structure. Convergent and discriminant validity was applied for the structure validity of the scale. As a result, a valid and reliable smart phone addiction scale was obtained. Bu araştırmanın amacı akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Ölçek geliştilirken öncelikle literatür taraması ile madde havuzu oluşturulmuş, oluşturulan madde havuzuna yönelik görünüş ve kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmış ve ölçek hedef kitleye pilot olarak uygulanmıştır. Pilot uygulama ve uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğin düzeltmeleri yapılıp ardından hedef kitleye ölçek uygulanarak faktöriyel ve yapı geçerliği ile güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesinde araştırmanın katılımcıları iki farklı çalışma için iki ayrı grup olarak ele alınmıştır. İlk çalışmada açımlayıcı faktör analizi için Sakarya ili merkezinde yer alan farklı liselerde öğrenim gören 234 öğrenci oluşmuştur. İkinci çalışmada doğrulayıcı faktör analizi için Sakarya ili merkezinde yer alan farklı liselerde öğrenim gören 228 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Ölçeğin faktöriyel geçerliğinde öncelikle açımlayıcı faktör analizi ile yapısı incelenmiş ve bu yapıyı doğrulamak içinse doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği yakınsama ve ayırt edici geçerlik uygulanmıştır. Tüm bu işlemler sonucunda geçerli ve güvenilir bir akıllı telefon bağımlılığı ölçeği elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF