image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2016/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Turkish Adaptation of Compulsive Texting Scale for Adolescents: The Validity and Reliability Study
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Lister-Landman, Domoff ve Dubow (2015) tarafından geliştirilen Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizini yapmaktır. Ölçeğin uyarlama çalışması için Muğla iline bağlı çeşitli liselerde öğrenim gören 335 lise öğrencisinden veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi, güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. İkinci Düzey Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçeğin üç faktörlü yapısı (Engelleme, Bilişsel Meşguliyet, Gizleme) doğrulanmış ve analize ilişkin uyum indesklerinin mükemmel sonuç verdiği görülmüştür (χ2=155.40, df=73, χ2/df=2,13; NFI=0,96; AGFI= 0,91; RFI= 0,96; NNFI= 0,98; GFI= 0,94; CFI=0,98; IFI= 0,98; RMSEA=0,058). Bunun yanında güvenirlik analizinde Cronbach Alpha içtutarlılık katsayısı bütün ölçek için .89,engelleme için .77, bilişsel meşguliyet için .76 ve gizleme için .71 bulunmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre ergenler için geliştirilen Takıntılı Mesajlaşma ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışmasının seçilen örneklemde iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study was to examine the reliability and validity of the Turkish translation of the Compulsive Texting Scale. This scale was developed by Lister-Landman, Domoff, and Dubow (2015). The Compulsive Texting Scale for adolescents was first translated into Turkish and then back translated. Subsequently, the sample composed of 335 high school students. The internal consistency was observed for reliability and second order confirmative factor analysis was carried out through the software Lisrel 8.80 regarding the validity. Factor analysis confirmed the fit of the three-factor model (Interference, Cognitive Preoccupation and Concealment) similar to the original scale (χ2=155.40, df=73, χ2/df=2,13; NFI=0,96; AGFI= 0,91; RFI= 0,96; NNFI= 0,98; GFI= 0,94; CFI=0,98; IFI= 0,98; RMSEA=0,058). The rreliability coefficient of the complete scale and sub-demission were ranged from .71 to .89. Our findings indicate that Turkish version of the Compulsive Texting Scale for Adolescents is acceptable in terms of reliability and validity for the selected samples.

PDF Formatında İndir

Download PDF