image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun (SMBÖ-KF) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Study Of Validity And Reliability Of The Social Media Addiction Scale Short Form For Adolescents
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2017
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg (2016) tarafından geliştirilen sosyal medya bağımlılığı ölçeği kısa formunun Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Uyarlama çalışması verileri bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören 376 lise öğrencisinden toplanmıştır. Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu test etmek için KMO katsayısı ve Barlett küresellik testi ve yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .76 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 35’ini açıklayan 9 maddeli tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçek maddeleri faktör yük değerlerinin .52 ile .66 arasında değiştiği görülmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı .84 ve Bartlett Küresellik Testi x2 değeri ise 587.545 (p<.000) olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin tek boyutlu yapısının iyi uyum verdiği görülmüştür [x2=61.29, df=27, x2/df=2.27 RMSEA=.058, RMR=.009, S-RMR=.045, GFI=.96, AGFI=.93, CFI=.93, NNFI=.91, IFI=.93]. Sonuç olarak SMBÖ-KF’nun ergenlerde sosyal medya bağımlılığını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine the validity and reliability of the Turkish version of Social Media Addiction Scale Short Form developed by van den Eijnden, Lemmens and Valkenburg (2016). The datum of adaptation (study) has been collected from 376 highschool students. KMO coefficient and Bartlet’s Test of Sphericity in order to test suitability of scale for factor analysis and confirmatory factor analysis in order to test the structure validity have been conducted. Internal consistency coefficient (Cronbach’s Alpha) is calculated for the reliability of the scale. Conbach’s Alpha internal consistency coefficient of the scale is .76. As a result of the factor analysis, it has been found that the scale consists of 9 items and one factor which account for 35% of total variance. The factor loading points of the scale have been varied from .52 to .66. Coefficient of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) has been found as .84 and x2 value of the Bartlett sphericity test has been found as 587.545 (p<.000). One dimensional structure of the scale has been observed to be fitting well in the confirmatory factor analysis [x2=61.29, df=27, x2/df=2.27 RMSEA=.058, RMR=.009, S-RMR=.045, GFI=.96, AGFI=.93, CFI=.93, NNFI=.91, IFI=.93]. As a result, it has been found that the scale of SMBÖ-KF is reliable and valid in measuring the social media addiction among adolescents.

PDF Formatında İndir

Download PDF