image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorba Olma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Secondary School Students' Cyberbullying Situations in Terms of Several Variables: Sakarya Province Sample
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2017
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Sakarya il merkezinde öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerinin sanal zorba olma durumlarının dijital medya kullanımı ile ilgili çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi Sakarya il merkezinde 165’i özel ve 247’si devlet okulunda öğrenim görmekte olan toplam 412 öğrenci oluşturmaktadır ve çalışma kesitsel tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak 24 maddeden oluşan Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu (2012) tarafından geliştirilen Siber Zorbalık Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çevrimiçi/çevrim dışı oyun oynama, mesajlaşma (sms,messenger,whatsapp vb), sosyal medya kullanımı, elektronik ortamda video (dizi, film vb.) izleme ve yükleme amaçlı dijital medya kullanımı sanal zorba olma durumlarını etkilemektedir. Ayrıca bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı, sosyal medya kullanımı, facebook ve twitter kullanımının öğrencilerin sanal zorba olma durumlarını etkilediği görülmüştür. Araştırma bulguları literatürde sanal zorbalık olaylarının en çok sosyal paylaşım sitelerinde gerçekleştiği savını desteklemektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to investigate the cyberbullying situation of middle school students who were studying in Sakarya according to several variable concerning digital media usage. Sample of the study was 412 students that 165 of whom were private and 247 of whom were studying at the state school in Sakarya city Centre. Study was conducted in cross sectional survey method. The data was gathered by Cyberbullying Scale which developed by Arıcak, Kınay and Tanrıkulu (2012) consisting of 24 items and personal information form. According to the findings, playing online-offline games, messaging-sms-messenger-whatsapp usage, social media usage, film-series-video watching and downloading affect the situation of cyberbullying in terms of digital media usage purposes. It had also been found that the use of computers and smartphones, the use of social media, the use of Facebook and Twitter had affected students' cyberbullying situations. The research findings support the argument that cyberbullying incidents occur mostly in social sharing sites in the literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF