image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Farabi Değişim Programı’na Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Farabi Değişim Programı’na katılan öğretmen adaylarının bu programa yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden “olgu bilim” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın örneklemini 2013-2014 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklı Anabilim Dalları’nda öğrenim gören (6 kız, 6 erkek) 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sorularının analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme sorularının analizi iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış, kodlardan yola çıkılarak temalar oluşturulmuştur. İçerik analizinde biri birine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek kodlar oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının farklı sebeplerden dolayı Farabi Değişim Programına katıldıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının Farabi Değişim Programı’nı tercih etme nedenlerinin başında; burs imkânı, farklı üniversitelerin sosyal etkinliklerinden yararlanma, öğrenim görülen kente alışılamaması gelmektedir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istedikleri üniversiteleri tercih ederken eğitim ve yaşam kalitesini göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Farabi Değişim Programının kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının Farabi Değişim Programı sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade ettikleri görülmektedir
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF