image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Kimlik Stilleri, Süreçleri ve Statülerinin Kimlik İşlevleri ile İlişkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı kimlik stilleri, süreçleri ve statülerinin beş kimlik işlevi ile olan ilişkilerini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını 114 kadın ve 94 erkek olmak üzere toplam 208 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18-22, yaş ortalaması 19.36±0.94 yıldır. Kimlik stillerini belirlemek amacıyla Kimlik Stili Ölçeği, kimlik gelişimi süreçlerini ve kimlik statülerini belirlemek amacıyla Utrecht Kimlik Bağlanma Ölçeği ve son olarak da kimlik işlevlerini belirlemek amacıyla Kimlik İşlevleri Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular kimlik stilleri ve süreçlerinin kimlik işlevleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Kimlik statüleri açısından sonuçlara bakıldığında başarılı ve ipotekli kimlik statülerinde yer alan bireylerin neredeyse tüm kimlik işlev boyutlarında en yüksek puanlara sahip oldukları, dağınık ve moratoryum kimlik statüsünde yer alan bireylerin ise en düşük puanlara sahip oldukları görülmüştür. Sonuçlar tutarlı ve sürekli bir kimlik duygusunun bireylerin ruh sağlığı için önemli olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları ergenler ve beliren yetişkinlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının olumlu ruh sağlığı özelliklerini artırmak için kimlik gelişimini göz önünde buldurmaları gerektiğini ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF