image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Siber Zorbalık Üzerine Ülkeler Arası bir Karşılaştırma: İtalya ve Türkiye Örnekleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin siber zorbalığı nasıl algıladıklarını incelemektir. Veriler kolay ulaşılabilirlik örnekleme yöntemi ile kendilerine ulaşılan 256 İtalyan (161 kadın, 95 erkek) ve 122 Türk (76 kadın, 44 erkek, 2 katılımcı cinsiyetini belirtmemiştir) üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Her iki örneklem için de katılımcıların yaşları 18 ve 33 arasında değişmektedir. İtalyan katılımcıların yaş ortalaması 20.9 (SS = 1.92), Türk katılımcıların yaş ortalaması ise 22.77’dir (SS = 2.47). Veri toplamak için kullanılan ölçme aracı siber zorbalıkla ilgili iki kısa hikayeden (bir web sayfası ve bir cep telefonu örneği) ve takip eden sorulardan oluşmaktadır. Sonuçlar siber zorbalık olaylarının her iki örneklem için de yaygın olduğunu göstermektedir. Her ne kadar benzerlikler olsa da Türk ve İtalyan üniversite öğrencilerinin siber zorbalığın ne olduğuna ve siber zorba ile siber mağdurun kim olduğuna dair algılarında farklılıklar vardır. Araştırmacı ve uygulayıcıların siber zorbalığa karşı önleme programları hazırlarken farklı ülkelerde yaşayan üniversite öğrencilerinin değişen ihtiyaçlarının farkında olmaları ve bunları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF