image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bilgi kaynaklarının hızla arttığı günümüzde bilgiye ulaşmak için okumak bir gereklilik haline gelmiştir. Bu noktada ilkokul çağından başlayarak bireylere iyi birer okuyucu olma alışkanlığının kazandırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Yaratıcı okuma bireylerin okuma sürecine etkin olarak katılmalarını gerektiren ve okuma sürecinde yaratıcılık, hayal gücü, eleştirel düşünme gibi becerilerini kullanmalarını sağlayan bir okuma yaklaşımıdır. Bu çalışmada, yaratıcı okuma sürecinin değerlendirilmesine ilişkin bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli ili merkez ve ilçelerinde yer alan çeşitli ilkokulların 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 250 öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için verilere faktör analizi uygulanmış ve üç boyut olduğu belirlenmiştir. Faktör yük değeri 0,40’ın altında olan maddeler elenmiştir. Birinci boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0,95 ile 0,53; ikinci boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri, 0,89 ile 0,70; üçüncü boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,76 ile 0,43 arasında değişmektedir. Yapılan analizler sonucunda 28 maddeden ve boyuttan oluşan “Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği (YODÖ)” ortaya çıkmıştır. Verilere uygulanan faktör analizi sonrasında, Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısının 0,86 olduğu belirlenmiştir. Splitt-half modeline göre yapılan güvenirlik analizinde ölçek iki gruba ayrılmış, birinci grubun Alpha değeri 0.81, ikinci grubun Alpha değeri ise 0.86 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF