image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Keman Eğitiminde Çoksesli Aranje Tekniklerinin Kullanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma; çok sesli aranje tekniklerinin, keman eğitiminde, müzikal kazanımlar açısından etkilerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Araştırmanın deney ve kontrol grubu katılımcıları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mimamr Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Me.Ü. Devlet Konservatuvarlarında keman eğitimi almakta olan on sekiz öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için; öntest - sontest deney kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubunda (n=9) çoksesli aranje teknikleri ile keman eğitimi, kontrol grubunda ise (n=9) eşliksiz (geleneksel) yöntemle çalışılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Zdzinski ve Barnes (2002) “Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları; çoksesli aranje teknikleriyle keman eğitimi alan öğrencilerin, eşliksiz eğitim alan öğrencilere oranla, müzikal kazanımlara ulaşmada daha etkili olduğu şeklindedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF