image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Müdür Yetkili Öğretmenlik Uygulaması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Türk eğitim sisteminin mevcut öğretmen ve yönetici yetiştirme dinamikleri göz önüne alınarak birleştirilmiş sınıflı okullarda müdür yetkili öğretmenlik görevini yürüten öğretmenler ile eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin “müdür yetkili öğretmenlik” kavramına ilişkin görüşlerini karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Çalışma nitel betimsel bir araştırma olup, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma gruplarından ilkini 10 müdür yetkili sınıf öğretmeni, ikincisini de 52 sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Müdür yetkili öğretmenlerin tamamı ve öğretmen adaylarının da büyük bir kısmı müdür yetkili öğretmenlik kavramını olumsuz ifadeler kullanarak değerlendirmekle birlikte müdürlük ve öğretmenliğin farklı görevler olduğunu, kesinlikle böyle bir görevin yöneticilik formasyonu olmayan, deneyimsiz öğretmenlere verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu görevin iş yükünü artırarak çok zaman aldığını, yorucu olduğunu ve tükenmişlik hissi yarattığını; görevi yerine getirecek kişinin lider, yönetim bilgisi ve iletişim becerisine sahip, gönüllü, sorumluluk sahibi ve adil olması gerektiğini belirtmiş ancak müdür yetkili öğretmenliğe ciddi bir alternatif üretememişlerdir. Tüm katılımcılar lisans eğitiminde alınan dersleri ve bu dersleri veren öğretim elemanlarını akademik açıdan yetersiz bulmuş, birleştirilmiş sınıflarda staj yapılmasını, derslerin içeriğinin değişmesini ve göreve yeni başlayan öğretmenlere danışman atanmasını önermişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF