image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli yardımcı personellerin anılarında sorunları ve çözümlerindeki davranış örüntülerini belirleyerek bu kapsamda araştırmacı ve uygulayıcılara dönük öneriler geliştirmektir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan anlatı araştırma deseni seçilmiştir. Yapılandırılmamış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yardımcı personel olarak görevini yapmakta olan 235 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre yardımcı personellerin anılarının büyük çoğunluğu fiziksel yapı sorunları, davranış bozuklukları, iletişim, vb. olumsuz içerikli yaşantılardan oluşmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF