image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Felsefenin Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Eğitim, benimsenen felsefi ekole göre şekillenerek, felsefenin gösterdiği yolda toplumu geleceğe taşıyacak planlı etkinlikler bütünüdür. Her toplum, benimsediği ideolojik felsefe doğrultusunda gençlerini eğitmek, geleceğini tesadüflere bırakmadan garanti altına almak ister. Türkiye Cumhuriyetin kurucuları, özü itibarıyla bireyi, bilimi, aklı merkeze alan, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi vurgulayan ve demokratik yaşam biçimini hedefleyen Pragmatik felsefeyi benimsemiş, bu felsefi ekolün öğretileri doğrultusunda bir eğitim sistemi kurmaya yönelmişlerdir. Bu çalışmada amaç, eğitimi “kasıtlı kültürleme” sürecine döndüren eğitim programını ve onunla ilgili tüm unsurların belirlenmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında felsefenin rolünü etraflıca ele alarak, felsefe ile eğitim programı ve onun tüm öğelerinin etkileşimi üzerinde durmaktadır. Çünkü eğitimin uzak, genel ve özel amaçlarını ve doğal olarak eğitim programlarının tüm öğelerini ele alış biçimimizi etkileyen faktörler, felsefi niteliklidir. Ayrıca toplum, birey, konu alanı ile ilgili tüm bilgi ve değerler hakkında inceleme yaparken ne arayıp, neye önem vereceğimizi, felsefi görüş ve tutumlarımız tayin etmektedir. Dolayısıyla, bir felsefi vaziyet almak ve bundan hareketle sayıtlılarımızı eleştirip geliştirerek eğitim programlarının temeline koymak, benimsenen felsefi ekole göre bilimsel ve sistemli bir eğitim yaklaşımı geliştirmek için gereklidir. Bu açıdan bakılınca, her eğitim sisteminin temelinde bir felsefi ekol olması gerektiği açıktır. Tasarlanan tüm eğitim programları; öğrenciye kazandırmak üzere belirlenen aday hedeflerin belirlenmesinde, bu hedeflerin işaret ettiği değerli bilgilerin bir araya getirilmesinde, belirlenen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sürecinde düzenlenen öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinde ve tüm bunların sonunda etkililiğinin kontrolünü belirleyen değerlendirme aşamalarında, felsefenin yol göstericiliğine ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın, eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde felsefenin iş görüsünü açığa kavuşturma açısından önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu amaç çerçevesinde, çalışma, şu araştırma sorusu kapsamında yürütülmüştür; Eğitim programları ve unsurlarının geliştirilmesinde, felsefenin katkıları nelerdir? Araştırma, literatür ve kaynak tarama yöntemleri kullanılarak geliştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF