image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönemde Müze Eğitimi ile Çocuklarin Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, planlanan bir müze gezisi ile okul öncesi çocuklarının tarihsel düşünme becerilerini geliştirmek ve çocukların tarihsel düşünme süreçlerini sorgulamak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “eylem araştırması” deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu anaokuluna devam 5-6 yaş arası 10 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları müze içi etkinlik kayıtları, diyalogları ve müze gezisi sonrası çocuklarla yapılan görüşme kayıtlarından oluşmuştur. Veriler betimsel analiz tekniğine uygun olarak önceden belirlenen temalar ve alt problemlerle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında çocukların müzede geçmiş zamana ait sosyo-kültürel unsurları tanımlarken ve araç gereçlerin işlevlerini açıklarken kendi ön bilgilerini kullandıkları, kendi yaşam deneyimleri içerisinde kültüre ait kanıtlar sundukları ve aile büyüklerini referans alarak yer yer anakronik bir düşünüşle çıkarımda bulundukları görülmüştür. Ayrıca çocukların zaman içinde değişim, süreklilik gibi kavramları algıladıkları gözlenmiştir. Son olarak da müzede bulunan somut nesneler ve öğretmen desteği sayesinde sınırlı bir tarihsel empati becerisi kullanarak geçmiş yaşamı imgelemlerinde kurgulayabildikleri görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF