image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Etkileşimli tahtalar, özellikleriyle ve yapılan yatırımlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle araştırmalara konu olmaktadırlar. Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutum ve etkileşimli tahta ile öğrenme algısı değişkenleri; cinsiyet, sınıf ve öğrenci deneyimleri açısından incelenmiştir. Çalışma, 197 ortaokul öğrencisi ile tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 80’i kız 117’si erkektir. Araştırma sonuçlarına göre, etkileşimli tahtaya yönelik olumsuz tutum cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Olumlu tutum sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşmakta, kullanım süresi açısından ise haftalık bir saatten az kullanımının olduğu öğrencilerde anlamlı düzeyde daha düşüktür. Genel tutum açısından ise sınıf düzeyi ve kullanım süresi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Etkileşimli tahta ile öğrenme algısı ile ilgili olarak cinsiyete ve sınıf düzeyine göre tüm ölçümler açısından anlamlı farklılaşma görülmüştür. Algılanan negatif etkiler ölçümü haricindeki diğer üç ölçüm açısından da etkileşimli tahta ile haftalık alınan eğitim süresi açısından anlamlı farklılaşma görülmüştür. Etkileşimli tahta kullanım süresi (yıl) açısından ise hem tutum ölçümleri hem de etkileşimli tahta ile öğrenme algısı ölçümleri açısından anlamlı fark yoktur. Benzer çalışmaların lise, üniversitede öğretmen adayları ve diğer öğrenci gruplarıyla tekrarlanması önerilmektedir. Etkileşimli tahtanın etkileri üzerine çalışmaların yapılması önerilmektedir. Yeniliğin devamlı aynı etkiyi bırakacağı düşüncesinden uzaklaşılmalı, öğrenme etkinlikleri de yeniliklere paralel biçimde geliştirilmelidir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF