image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağlanma Stratejilerinin ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Facebook bağlanma stratejileri ve yaşam doyumlarını incelemektir. Çalışma 2014-2015 öğretim yılında yürütülmüş olup, çalışmanın araştırma grubunu 281 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Mevcut durumun betimlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin Facebook bağlanma stratejilerini belirlemek için “Facebook Bağlanma Stratejileri Ölçeği”, yaşam doyumlarını belirlemek için de “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin yaşam doyumları ile Facebook bağlanma stratejileri (başlatma, sürdürme ve bilgi arama) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları, öğrencilerin Facebook bağlanma stratejileri (başlatma, sürdürme ve bilgi arama) ile yaşam doyumlarının öğrenim gördükleri okul türü, bilgisayar sahipliği ve Facebook kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin Facebook bağlanma stratejilerinin cinsiyet (başlatma, sürdürme ve bilgi arama alt boyutlarında), internet sahipliği (başlatma, sürdürme ve bilgi arama alt boyutlarında), barınma türü (başlatma alt boyutunda) ve geldiği şehir (bilgi arama alt boyutunda) değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF