image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Medya Destekli Öğretimin Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmada “Medya Destekli Hayat Bilgisi Öğretim Programı”nın HayatBilgisi dersinde öğrenmeye ve akademik kalıcılığa etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Hayat Bilgisi dersi öğretim programı incelenerek kazanımlar belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlara uygun olarak ders planları hazırlanmıştır. Ders planlarında temel öğretim aracı oarak medya araçları (video, şarkı, gazete kupürü, fotoğraf…) kullanılmıştır. Çalışma deney-kontrol gruplu ön test-son test ve kalıcılık ölçümlü desenlendiği için başarı testi hazırlanmıştır. Uygulanan ön test sonucunda deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Hazırlanan öğretim programı altı hafta, 24 ders saati süresince deney grubuna uygulanmıştır. Kontrol grubu ise standart eğitim-öğretim sürecine devam etmiştir. Öğretim programı tamamlandığında deney ve kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Son test ilişkisiz örneklemler t testi sonucunda ise deney grubu ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Çalışmanın diğer bir boyutu ise öğretim programının öğrenmedeki kalıcılığaetkisinin belirlenmesi yönündedir. Yapılan kalıcılık testi ilişkili örneklemler t testisonucunda deney grubunun son test ve kalıcılık testi arasında anlamlı bir farklılıkmeydana gelmediği görülmüştür. Kontrol grubu kalıcılık testi ilişkili örneklemler testi sonucunda ise kontrol grubunun son test ve kalıcılık testi puan ortalamalarıarasında son test puanları lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Deney vekontrol grubunun kalıcılık testi ilişkisiz örneklemler t testi sonucunda ise deneygrubu lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Yani “Medya Destekli Hayat BilgisiÖğretim Programı”nın öğrenme ve öğrenmede kalıcılık üzerinde olumlu bir etkiyaptığı söylenilebilir. Anahtar Kelimeler
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF