image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğrenci düşüncesi bilgisinin gelişimine yönelik ders imecesi döngüsüne katılan üç matematik öğretmeninin köklü ifadelerin öğretimine ilişkin geliştirdikleri ders planlarını incelemektir. Durum çalışması desenine dayalı gerçekleştirilen çalışmanın katılımcılarını bir lisede görev yapmakta olan üç matematik öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmanın verileri ders imecesinin ilk döngüsü kapsamındaki öğretmenlerin planlama ve revizyon toplantılarındaki grup görüşmeleri, iki saati araştırma dersi ve iki saati revizyon dersi olmak üzere dört saatlik derslere ilişkin hazırlanan ders planları, bu derslere yönelik gözlemler ve öğretmenlerin yansıtıcı günlükleridir. Veriler betimsel analiz yöntemiyle ders planının giriş, geçiş-geliştirme ve kapanış aşamaları bağlamında analiz edilmiştir. Öğretmenler, araştırmacılar tarafından alan yazından yararlanılarak hazırlanan öğrenci düşüncelerine odaklanmaya yönelten ders planı kılavuzunu kullanarak köklü ifadelerin öğretimine ilişkin bir ders planı hazırlamışlardır. Bir öğretmenin hazırlanan planı araştırma dersinde uygulaması ve diğer öğretmenlerin ve araştırmacıların öğrencilere odaklanarak dersi gözlemlemesi sonrasında yapılan yansıtmalarla plan gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. Geliştirilen planın ders imecesinin revizyon dersinde uygulanmasından sonra yapılan yansıtma ve geliştirme sürecinde plan üzerinde yeni düzeltmeler yapılıp köklü ifadelerin öğretimine ilişkin nihai bir plan ortaya koyulmuştur. Ortaya koyulan ders planının hem köklü ifadelerin öğretiminde hem de öğrenci düşüncelerine odaklanan bir dersin planlanmasında matematik öğretmenlerine ve araştırmacılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF