image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, mobil ortamlarda kullanılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve bu ortamlar için kullanılabilirliği arttırmak için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın kapsamı, yaygın olarak kullanılan KAÇD’leri ele almak ve bu sistemleri cinsiyet, yaş, teknolojik okur-yazarlık ve çevrimiçi ders deneyimi değişkenlerine göre mobil ortamlarda kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Araştırma kapsamında CSUQ anketinin Türkçe’ye çevrilmesi ile hazırlanmış ölçek kullanıcılara yöneltilmiştir. Veriler SPSS 20 programı ile işlenmiştir. Elde edilen verilere göre, değerlendirilen sistemler arasında kullanılabilirlik, sistem yararlılığı, bilgi kalitesi ve arayüz kalitesi açısından anlamlı bir fark vardır. Ayrıca sadece yaş değişkeni; kullanılabilirlik, sistem yararlılığı ve bilgi kalitesi değişkenlerinin sistemler arasında farklılık göstermesinde rol oynamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF