image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı 7. sınıf öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan Ataker Ortaokulu, Hayrettin Özkan Ortaokulu ve Ayşe Fitnat Ortaokuluna devam eden 300 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri için araştırmacı tarafından geliştirilen Eleştirel Okuma Becerisi Ölçme Aracı ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler ilişkisiz örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Haftalık olarak okumaya daha fazla süre ayıran öğrencilerle yıl boyunca daha çok kitap okuyan öğrencilerin ölçme aracından daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Türkçe dersinde kendini başarılı ve çok başarılı gören öğrenciler ile Türkçe dersinde birinci dönem sonu ders notu yüksek olan öğrencilerin ölçme aracından aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte eleştirel okuma becerisi ile televizyon, bilgisayar veya tablet karşısında geçirilen süre arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF