image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgisine İlişkin Çıkarımlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Problem çözme becerisi, son yıllarda matematik öğretimi içerisinde ağırlığı artan bir beceridir. Problem çözme geliştirilebilir bir beceri olarak görülmenin ötesinde matematik öğrenmenin önemli bir aracı haline gelmiştir. Öğrencilerin matematiği daha etkin öğrenmeleri ve problem çözme becerilerinin gelişimi açısından öğretmenlerin problem çözmeye dair pedagojik alan bilgileri önem taşımaktadır. Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının problem çözmeye dair pedagojik alan bilgileri önce teorik, sonra uygulama düzeyinde incelenmiştir. Araştırma 4. sınıfa devam eden 17 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Bir durum çalışması olarak gerçekleştirilen bu araştırmada veri toplama araçları olarak sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenine dair kendi gerçekleştirdikleri gözlemleri, onların ders anlatımlarına ilişkin araştırmacı gözlemi ve onlarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Elde edilen tüm bulgular öğretmen yetiştirme programının yeterlikleri bağlamında tartışılmış ve Polya’nın problem çözme basamaklarını içeren temalar altında sunulmuştur. Öğretmen adaylarının % 29’unda problem çözmeye dair güncel bir pedagojik alan bilgisinin varlığı gözlenememiştir. Geri kalan öğretmen adaylarının problem çözmeye dayalı bir derse ilişkin teorik bilgileri ile uygulamaları arasında da ciddi bir fark gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerine dayanarak bu sorunun öğretmen yetiştirme sürecinde uygulama ve teori arasında kurulan zayıf bağdan kaynaklandığı söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF