image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: 4., 5., 6., 7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM (FeTeMM) TUTUMLARININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, 4 - 8. sınıf öğrencilerine yönelik fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM= FeTeMM) tutum ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması ve bu öğrencilerin STEM tutum düzeylerinin bazı demografik verilere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde olan çalışma, İstanbul, Edirne, Denizli, Antalya ve Kahramanmaraş illerinde 4. -5.- 6.- 7. ve 8. sınıf düzeyinden 964 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Guzey, Harwell ve Moore (2014) tarafından geliştirilen ve bu araştırma kapsamında Türkçe ‘ye uyarlaması yapılan 28 maddeden oluşan STEM tutum ölçeği kullanılmıştır. Veri analizlerinde Lisrel870 ve SPSS 17 programları kullanılarak, ölçek adaptasyonunda doğrulayıcı faktör analizi, farklılıkların olup olmadığını tespit etmek için Mann Whitney U-Testi (Mann-Whitney U-Test for Independent Samples) ve Kruskal Wallis H-Testi (Kruskal Wallis H-Tests for independent samples) testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre örneklem grubu öğrencilerinin STEM tutum düzeylerinin katılıyorum seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin STEM tutum düzeylerinin cinsiyet, özel veya devlet okulu, anne -baba eğitim durumu değişkenleri açısından farklılık göstermediği bulunmuştur. Ancak, sınıf düzeyi (χ2 (sd=4, n=964) = 54.49, p<.05), yaşadıkları şehir (χ2 (sd=3, n=964) = 13.10, p<.05) ve meslek tercihleri (χ2 (sd=7, n=964) = 7.77, p>.05) STEM tutum düzeylerinde anlamlı farklılığa neden olmuştur. Çalışma ölçeğin alanda kullanımı, ilk ve ortaokul öğrencilerimizin STEM uygulamalarına hazır bulunuşluk düzeyini göstermesi açısından önemlidir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF