image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Açıklama Destekli REACT Stratejisi ile İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının açıklama destekli REACT stratejisinin fizik öğretiminde kullanılması hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Araştırmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, gönüllü, 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular içeren tarama formu kullanılmıştır. Tarama formundaki sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar indirgemeler yapıldıktan sonra kritik cevaplar tespit edilmiştir. Ardından farklı zamanlarda, bu kritik cevaplara uygun kodlar belirlenmiş ve kod listesi oluşturulmuştur. Belirlenen bu kodlara göre, temalar oluşturulmuş ve kodlar uygun temaların altında sergilenmiştir. Öğretmen adaylarının, strateji hakkındaki düşünceleri altı tema altında toplanmıştır. Bu temalar, “Öğrenme”, “Sunum”, “Gerçek Hayat”, “Endişe ve Sıkıntı”, “Öneri” ve “Ders Materyalleri” şeklindedir. Katılımcılar açıklama destekli REACT stratejisi ile öğrenmeyi daha çok stratejinin öğrenme üzerindeki kalıcılığı ile ilişkilendirmişlerdir. Bununla beraber açıklama destekli REACT stratejisinin anlaşılır, zevkli, ilgi çekici ve kolay olmasının yanı sıra iş birlikli öğrenmeyi sağladığı için öğrenmeye pozitif etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili katılımcıların olumlu düşünceleri, daha uzun süreli yapılan araştırmalarda tutumun da değişebileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda, açıklama destekli REACT stratejisinin kullanıldığı daha uzun süreli araştırmalarda fizik dersine karşı olan tutum da araştırılabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF