image.jpg

Derginin Adı: ONLINE JOURNAL OF TECHNOLOGY ADDICTION & CYBERBULLYING
Cilt: 2017/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’de Yayınlanan Dergilerdeki Sanal Zorbalıkla İlgili Makalelerin Yöntemsel Eğilimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.01.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, Türkiye’deki bilimsel dergilerde son sekiz yılda sanal zorbalıkla ilgili yayınlanan makaleler yayınlandığı yıllar, yayınlandığı dergi, temel alındığı araştırma yöntemi, araştırmanın deseni, evren-örneklem ve çalışma grubu, örneklemede kullanılan yöntem, veri toplama araçları ve verilerin analiz yöntemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 2007-2015 yılları arasında sanal zorbalıkla ilgili yayınlanan toplam 50 makale doküman analizine tabi tutulmuştur. Sanal zorbalıkla ilgili makalelerin incelenmesinde elde edilen bulgular sonucunda, Sanal zorbalıkla ilgili en çok yayın yapan derginin Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC) dergisinin olduğu, nicel paradigmaya dayalı araştırma yöntemlerinin çok fazla tercih edildiği, 2012 yılı en çok yayın yapılan yıl olduğu, makalelerde tarama modelinin tercih edildiği, Katılımcı türü incelemesinde makalelerin öğrencilerle gerçekleştirildiği, veri toplamada ölçeklerin kullanıldığı, Parametrik istatistiklerin kullanıldığı makalelerde en çok t-testinin kullanıldığı, Non-parametrik testlerde ise Mann Whitney U istatistiğinin kullanıldığı bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF