image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranışlarının Öz Düzenleme Becerileri Yönünden İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, öz düzenleme becerisi gelişmemiş çocukların davranış problemlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, karma modelde tasarlanmıştır. Önce nicel sonra nitel modelin kullanıldığı açımlayıcı tür kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Ankara’nın merkezinde bulunan iki anaokuluna devam eden çocuklardan toplanmıştır. Araştırmanın nicel boyutuna 64 çocuk katılmış olup, nitel boyutuna ait veriler öz düzenleme becerisi gelişmemiş sekiz çocuktan elde edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda okul öncesi öz düzenleme becerileri ölçeği kullanılmış olup, nitel boyutunda görüşme tekniği ve “var olmayan bir hayvan çiz” testi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutu için tarama deseni kullanılmış ve SPSS. 16 paket programı kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Nitel boyutu için ise durum deseni kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada, öz düzenleme becerileri gelişmemiş çocukların daha çok, kurallara uymama ve grup dinamiğini bozma kategorisine ait davranışlarda problem yaşadıkları sonucu elde edilmiştir. Çocukların çizdikleri var olmayan bir hayvan resminde ise sekiz çocuktan yedi çocuğun saldırganlık içeren çizim ya da anlatımlara yer verdikleri belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF