image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Ebeveyne Bağlanma ve Sosyal Onay İhtiyacının Kişilerarası Yeterliği Yordayıcılığı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde ebeveyne bağlanma ve sosyal onay ihtiyacının kişilerarası yeterliğin yordayıcıları olarak araştırılmasıdır. Araştırma, Orta Karadeniz'deki bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 239 kız ve 82 erkek olmak üzere toplam 321 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Formu, Kişilerarası Yeterlik Ölçeği, Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği ve Ana-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama gücünü belirlemek için Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tüm değişkenlerin hep birlikte kişilerarası yeterliğin yüzde 20'sini açıkladığı bulunmuştur. Anneye ve babaya bağlanmanın modele katkı sağladığı bununla birlikte babaya bağlanmanın anneye bağlanmaya göre modele katkısının daha fazla olduğu görülmüştür. Sosyal onay ihtiyacının alt boyutlarından sosyal geri çekilme modele bir katkı sağlamaz iken, diğer iki alt boyut olan başkalarının yargılarına duyarlık ve olumlu izlenim bırakmanın modele anlamlı olarak katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, kişilerarası yeterlik, sosyal onay ihtiyacı ve ana babaya bağlanma ile ilgili olarak başka araştırma ve uygulamalara da ışık tutacak şekilde tartışılmıştır
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF