image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı Hakkında İnançları: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, uluslararası TEDS-M çalışmasında matematik öğretmeni adayları için geliştirilmiş olan Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı Hakkında İnançlar Ölçeği’nin (Tatto ve diğerleri, 2008) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma Türkiye’nin yedi bölgesinden rastgele seçilen birer üniversiteden toplam 583 ilköğretim matematik öğretmeni adayı üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyansın % 52 olduğu ve maddelerin tek faktör altında toplandığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür [χ2(571)=28.17, (sd=9, p=0.000); χ2/sd=3.13; RMSEA=0.08; GFI=0.93; AGFI=0.85; CFI=0.96; NFI=0.93; NNFI=0.97]. Türkçe formda bulunan maddeler ile toplam arasındaki korelasyon katsayılarının 0.65 ile 0.78 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF