image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Çerçevesinde Meme Kanserli Kadınların Yaşantıları ve Psiko-Sosyal Gereksinimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu nitel çalışmanın amacı, yeni tanı almış ve tedavi görmekte olan meme kanserli kadınların meme kanseri ile ilgili yaşantılarını ve psiko-sosyal gereksinimlerini belirlemektir. Çalışma grubunu, benzeşik örnekleme yöntemiyle gönüllülük esasına göre belirlenen ve Akdeniz bölgesindeki iki büyükşehirde tedavileri devam eden 20 meme kanserli kadın oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 6 soruyu kapsayan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma verileri, temel olarak, örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların kanser yaşantıları ve psiko-sosyal gereksinimlerinin tanı ve tedaviye yönelik tepkiler, başa çıkma stratejileri, koruyucu ve engelleyici etmenler ile psiko-sosyal kaynaklar ve gereksinimler olmak üzere dört tema doğrultusunda ele alınabileceğini göstermiştir. Elde edilen bulgular tartışılarak, uygulamalara ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF