image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Çatışma Çözme Stillerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Adıyaman Üniversitesi’ndeki öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri ve çatışma çözme stillerini incelemektir. Araştırmada Adıyaman Üniversitesine 2015-2016 eğitim-öğretim yılında devam eden 209’i erkek (% 45,6) ve 249’u (% 54,4) kadınlardan olmak üzere toplam 458 kişi (yaş=22,39, Sd=1,76, ranj= 19-37) çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacının geliştirdiği “Kişisel Bilgi Formu”, Zeyneloğlu ve Terzioğlu’nun (2011) geliştirdiği Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği ve Johnson ve Johnson (2008) tarafından geliştirilen Türkçe’ye Uyarlaması Karadağ ve Tosun (2014) tarafından yapılan Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, çok değişkenli varyans analizi (Tek Yönlü MANOVA) ve post-hoc çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, eşitlikçi cinsiyet rollerinin, kadınsı cinsiyet rollerinin, erkeksi cinsiyet rollerinin, evlilikte cinsiyet rollerini, geleneksel cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolllerinin erkeklerde ortalamasının kadınlara oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyete göre çatışma stillerinin farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF