image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sarmallığının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Okul öncesi eğitim çocuğa ilkokula hazırlık sürecinde temel yaşam becerilerini öğreterek yaşama hazırlar. Çocuğun yeni olay ve durumlara nasıl tepki vereceği, yeni tanıştığı kişilerle nasıl iletişim kuracağı ve topluma nasıl uyum sağlayacağı okul öncesi eğitim programı ile sunulmaktadır. Hayat Bilgisi öğretim programında da ön planda tutulan bu özellikler çocuğun yaşamından kesitler sunarak öz benliğinin farkına varmasına yardımcı olur. Böylece çocuk öz güveni yüksek, öğrenmekten keyif alan birey olarak yetişecektir. Bu çalışmada, 36-72 aylık çocukların eğitimini kapsayan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile 2017 Hayat Bilgisi Öğretim Programı arasındaki sarmallık ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Mevcut araştırmada sarmal program, kazanımlar arasında ardışıklık ilkesini göz önünde bulunduran ve kazanımların tekrar öğretilmesini amaç edinen bir programlama yaklaşımıdır. Bununla beraber kazanımlara ilişkin oluşturulan değerler ve beceriler ele alınmıştır. Bu araştırmanın yöntemi tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak belirlenmiştir. Araştırmada Okul Öncesi Eğitim Programı ile Hayat Bilgisi Öğretim Programı arasındaki sarmallık ilişkisi doküman analizi yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenerek, kazanımlar arasındaki sarmallık ilişkisi ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu internet sayfasından elde edilen mevcut 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ve 2017 1. Sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Okul Öncesi Eğitim Programı ve Hayat Bilgisi Öğretim Programları, gelişim alanları/ ünite, kazanımlar ve göstergeler, amaçlar, program temel özellikleri, beceri ve değer açısından karşılaştırılarak, iki program arasındaki sarmallık ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuç kapsamında öğretmenlerin her iki programdaki kazanımları ne düzeyde ve nasıl kazandırdığının tespit edilerek gelecek programların sarmallık perspektifinde tasarlanması önerilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF