image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve İstanbul C1+ Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan Yeni Hitit 3 ve İstanbul C1+ kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından ders kitaplarındaki metinlerin hece, sözcük ve cümle uzunlukları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Ateşman’ın (1997) Türkçeye uyarladığı Flesch formülü kullanılarak analiz edilmiş ve metinlerin okunabilirlik puanları belirlenmiştir. Daha sonra kitaplarda yer alan metinlerin kolaydan zora doğru sıralaması yapılarak metinler öğrenci düzeyine uygunluğu açısından karşılaştırılmıştır. İki kitap arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için t-testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda iki kitap arasında sözcük uzunluğu, cümle uzunluğu ve okunabilirlik puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Yeni Hitit 3 ders kitabının İstanbul C1+ ders kitabına göre daha zor düzeyde metinlerden oluştuğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle bu alanda ders kitabı hazırlayanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF