image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı belli bir karar durumunda yaşanan pişmanlığı ölçen Karar Pişmanlığı Ölçeğini bir mesleki karar durumunda bireyin pişmanlık düzeyini ölçmeye yönelik bir ölçek olarak Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma, Çukurova Üniversitesi’nin çeşitli lisans bölümlerine devam eden 410 öğrencinin katılımı ile yürütülmüştür. SPSS 20.0 ve AMOS 22.0 paket programları ile yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine göre 5 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum değerlerine sahip olduğu değerlendirilmiştir (x2=10.180, Sd=4, x2/sd=2.545, RMSEA=.06, IFI=.99, AGFI=.96, GFI=.99, CFI=.99, SRMR=.013). Ölçeğin faktör yükleri. 75 ile .85 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçek varyansın. 74’ünü açıklamaktadır. Test tekrar test güvenirliği için, 63 üniversite öğrencisine üç hafta ara ile uygulanan ölçeğin, hesaplanan pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı. 79 dur. Elde edilen veriler, uyarlaması yapılan Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği’nin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin mesleki karar pişmanlığı eğilimlerinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF