image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırma ile sosyobilimsel konuya dayalı okul dışı öğrenme ortamında yürütülen etkinliklerin, 7.sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarındaki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tek grup ön test-son test deneysel deseninde gerçekleştirilen araştırmaya bir ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 21 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu kapsamda çalışma grubunda yer alan öğrenciler ile; araştırma kapsamında belirlenen sosyobilimsel konuyla (Hidroelektrik santrali) ilgili okul dışı öğrenme ortamına (ADASU hidroelektrik santrali) ziyaret yapılmıştır. Okul dışı öğrenme ortamında yürütülen ziyaret ve etkinlikler öncesinde ve sonrasında olmak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen HES’e yönelik kavramsal anlama testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Kavramsal anlama testinden nicel ve nitel veriler elde edilmiştir. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizine başvurulurken, nicel verilerin analizinde bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyobilimsel konulara dayalı okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin kavramsal anlamalarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF