image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Tükenmişliği: Okula Bağlanma, Sosyal Destek ve Öz Yeterliliğin Yordayıcı Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin öz-yeterlik algısı, okula bağlanma, arkadaş desteği, akademik başarı, sınıf düzeyi, dershaneye gitme durumu ve ailelerin gelir düzeylerine göre bulundukları bölgedeki okulun okul tükenmişliğini ne derece yordadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri ortaokul 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan 438 (240 kız, 198 erkek) öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği, Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Genel Öz-yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yordayıcı değişken olarak araştırmaya dâhil edilen değişkenlerin, okul tükenmişliğini yordama gücünü belirlemek amacıyla Aşamalı Çoklu Regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda öğretmene bağlanma ve sınıf düzeyi değişkenlerinin toplam okul tükenmişliği puanlarını ve okul tükenmişlik ölçeğinin her bir alt boyutunu anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak araştırmada yer alan öz-yeterlilik, dershaneye gidip gitmeme durumu, okula bağlanma ve ailelerin gelir düzeylerine göre bulundukları bölgedeki okul değişkenlerinin de okul tükenmişliği ölçeğinin farklı alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular mevcut alan yazın dikkate alınarak tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF