image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt: 2017/15
Sayı: 1
Makale Başlık: İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlem Becerisine Dayalı Kurdukları Problemlerin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.2.2018
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilkokul 1–4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde doğal sayılarla dört işlem gerektiren matematik cümlelerine yönelik kurdukları problemler ve bu problemlere yükledikleri anlamların incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımında ele alınmış tarama modelinde bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak her sınıf düzeyinde dört işlem becerisine dayalı işlemsel ifadelerin verildiği yarı yapılandırılmış ölçme araçları kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında iki büyük şehrin birer merkez ilkokullarına devam etmekte olan 65 birinci sınıf, 85 ikinci sınıf, 90 üçüncü sınıf ve 88 dördüncü sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada birinci sınıfta 327, ikinci sınıfta 595, üçüncü sınıfta 810, dördüncü sınıfta 880 olmak üzere toplam 2612 problem analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Bulgulara göre, tüm sınıflarda öğrencilerin çoğu toplama ve çıkarma işlemi matematik cümlelerine yönelik problem kurmada çarpma ve bölme işlemi matematik cümlelerine yönelik problem kurmaya göre daha başarılı olmuşlardır. Kurulan problemler daha çok sözel hikâye problemleridir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to analyse mathematical problems which require use of mathematical operations with natural numbers developed by primary school students, meanings attached to these problems. The study design was qualitative research based on the survey model. The data of the study were collected through a semi-structured form involving problem statements. The participants were primary school students attending public schools in two big cities during the school year of 2013-2014. More specifically, there were 65 first grade, 85 second grade, 90 third grade and 88 fourth grade students. 2612 mathematical problems were produced by the participants. Of them 327 were developed by first grade, 595 by second grade, 810 by third grade and 880 by fourth grade students. The data was analysed through descriptive statistics and content analysis. The findings of study showed that majority of participants regardless of grade levels were much more successful in developing mathematical problems which required use of addition and subtraction rather than multiplication and division. The participants mostly developed verbal problems. In regard to meanings attached to mathematics problems it was found that participants regarded addition as combination, subtraction as isolation, and multiplication and division as equal groups.

PDF Formatında İndir

Download PDF