image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt: 2017/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Okullarda Farklılaştırılmış Denetim Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A study on the Differentiated Supervision Practices in schools as Contemporary Education Supervision Model
Makale Eklenme Tarihi: 9.2.2018
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, farklılaştırılmış denetim modeline ilişkin öğretmenlerin görüşlerini saptamaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüş olup araştırmanın doğasına uygun olan olgubilim deseninde bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sivas ilinde resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan toplam 28 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma çerçevesinde öğretmenlerin farklılaştırılmış denetim modeli uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Aydın’ın (2005) farklılaştırılmış denetimle ilgili tanımlama bilgilerinden yola çıkılarak, farklılaşmış denetimi açıklayan özelliklerden üç maddelik bir görüşme formu oluşturulmuştur. Veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmenler, denetimin amaçlarını, mesleki gelişimi sağlamak, öğretmenin kendini düzenlemesine katkıda bulunmak (öz-düzenleme) ve motivasyonlarını arttırmak şeklinde sıralamışlardır. Öğretmenlerin ‘’denetim nasıl olmalı’’ sorusuna ilişkin görüşleri geliştirme, düzenleme ve gözlem olmak üzere ifade edilmiştir. Öğretmenlerin birbirilerini denetlemesi konusunda öğretmenler olumlu görüşlere sahiptir. Öğretmenlerin farklılaştırılmış denetime ilişkin bakış açılarını ortaya koymak üzere araştırma sorularına (denetim hangi amaçlarla yapılmalı, nasıl bir denetim ve öğretmenler birbirini denetlemeli mi) verilen cevaplardan öğretmenlerin farklılaştırılmış denetimi olumlu değerlendirdikleri söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to identify teachers' views on the differentiated supervision model. The study was carried out with qualitative research method and its model is phenomenology. The study group of study consisted of 28 teachers working in pre-school, primary school, high school in Sivas province in 2014- 2015 academic year. A semi-structured interview form has been prepared in order to reveal the opinions of the teachers on the application of the differentiated supervision model in the framework of the research. A threepoint interview form has been developed from the characteristics of the differentiated supervision based on the Aydın’s (2005) identification information of the differentiated supervision. Data analysed content analysis. Teachers' views on the purpose of supervision are –three categories- professional development, self-regulation and motivation. Teachers' opinions about 'how to supervision' question was connected with three categories; development' regulation and observation. Most teachers responded yes to the question ‘whether the teachers should supervise each other’. The fact that the teachers have positive opinions related to differentiated supervision.

PDF Formatında İndir

Download PDF