image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt: 2017/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Sermaye ve Eğitim İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relationship Between Social Capital and Education
Makale Eklenme Tarihi: 9.2.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırma nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, sosyal sermayenin eğitimle olan ilişkisini literatür taramasıyla elde edilen veriler ışığında saptamak ve değerlendirmektir. Tarama modeliyle oluşturulan bu çalışmada meslek, güven düzeyi ve eğitim seviyesi arasında güçlü bir bağlantı olduğu; eğitim kültürü ve eğitsel faktörlerin sosyal ağlara katılıma, güven kavramına ve sivil katılıma olumlu etkisi olduğu; eğitimin beşerî kalkınmaya etkisi ile güven ve sosyal refah ortamına katkıda bulunduğu; eğitim ortamı, eğitsel faaliyetler, müfredat ve pedagoji başta olmak üzere tüm eğitsel faktörlerin sosyal sermaye oluşumunu etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmada ele alınan soruna; bir sosyal sermaye belirleyicisi ve beşerî kalkınma göstergesi olarak eğitimin önemi, sosyal sermaye unsurları, eğitim ve öğretim süreçleri, sosyal uyum ve eğitim politikaları, aile ve sosyal çevrenin eğitim ortamına etkisi başlıkları altında cevap aranmıştır. Sonuç olarak eğitim ve sosyal sermaye arasında güçlü bir etkileşimin bulunduğu görülmüştür. Eğitim, sosyal becerileri geliştirerek sosyal sermaye birikimine katkıda bulunabilir. Eğitim kurumları, bireylere kültür ve değerlerin aktarılması yanında, bireylerin statü ve gelir düzeyine olan etkisiyle sivil katılıma ve sosyal uyuma etki edebilir. Eğitim kültürünü oluşturan faktörlerin, vatandaşlık eğitiminin boyutlarını olumlu etkileyerek sosyal sermaye düzeyine katkıda bulunabileceği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this theoretically and descriptively analyzed study, based on literature review, is to evaluate the relationship between social capital and education in the light of the data obtained from literature review. In this scanning model generated study, these findings are attained: There is a strong link between occupation, level of confidence and level of education. Educational culture and factors have positive effects on participating in social networks, civic participation and confidence. Education contributes to social welfare by effecting human development. All educational factors especially educational environment, activities, curriculum and pedagogy influence the formation of social capital. In the study, dealt with the problem, necessary answers are looked for under the guided settings that the importance of education as a determinant of social capital and as an indicator of human development, elements of social capital, education and training processes, social cohesion and education policies, family and social environment under the effect of educational setting guided this study. In conclusion, a strong interaction between education and social capital is present. Education, by developing social skills, can contribute to the accumulation of social capital. Educational institutions can affect civil participation and social cohesion by their influence to individuals' status and income level in addition to transferring of the culture and values to individuals. It can be said that factors, which make up culture of education, can contribute level of social capital by affecting dimensions of civic education.

PDF Formatında İndir

Download PDF