image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 56
Makale Başlık: ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING LABOUR SUPPLY
Makale Alternatif Dilde Başlık: EMEK ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Makale Eklenme Tarihi: 16.5.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: According to classical economists, the wage that determines the labor supply is the real wage rate. It is accepted in classics that the substitution effect is bigger than the income effect. In Keynesians, the factor that determines the labor supply is accepted as the nominal wage. This circumstance causes to labor suppliers to fall into error. Monetarist economists accept the labor supply as the function of the expected wage. With reference to them, the selection between working and relaxation is made based on the expected wage level. The sum of employees and unemployed in a country is called as the labor supply. In this context; in this research that made an econometric analysis of the factor determine the labor supply in Turkey case, the labor supply was used as the affected factor. The influencing factors are Inflation (CPI), Manufacturing Industry Production Index (Q), Labor Cost Index (W), Unemployment Rate (IO), Labor Productivity (PL), GDP Growth Rate (GR) and Real Export (RX) variables. According to the econometrical results of the research, there is a long termed relationship between inflation, unemployment rate, real exportation, labor productivity, real wage, growth, and labor supply.
Alternatif Dilde Özet: Klasik iktisatçılara göre emek arzını belirleyen ücret, reel ücret haddidir ve klasiklerde ikame etkisinin gelir etkisinden büyük olduğu kabul edilir. Keynesyen iktisatta ise emek arzını belirleyen unsur nominal ücret kabul edilir. Bu durum emek arz edenlerin para yanılgısı içine düşmelerine neden olur. Monetarist iktisatçılar emek arzını beklenen ücretin fonksiyonu kabul ederler ve onlara göre çalışma ve dinlenme arasındaki tercih beklenen ücret düzeyine göre yapılır. Literatürde emek arzının belirleyenlerine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmada, emek arzını belirleyen faktörlerin neler olduğu, belirleyici faktörler ile ilişkisinin niteliği, derinliği ve yönü araştırılmıştır. Bu bağlamda; Türkiye örneğinde emek arzını belirleyen faktörlerin ekonometrik analizinin yapıldığı bu çalışmada etkilenen faktör olarak emek arzı; etkileyen faktörler olarak Enflasyon (TÜFE), İmalat Sanayi Üretim Endeksi (Q), İşgücü Ücret Endeksi (W), İşsizlik Oranı (İO), Emek Verimliliği (PL), RGSYH Büyüme oranı (GR) ve Reel İhracat (RX) değişkenlerinin tanımlayıcı istatistik sonuçları kullanılmıştır. Çalışmanın ekonometrik sonuçları göstermektedir ki emek arzı belirleyenlerinden enflasyon, işsizlik oranı, reel ihracat, emek verimliliği, reel ücret, büyüme ve emek arzı arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF