image.jpg

Derginin Adı: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Akademik Özyeterlik Ölçeği (Aöyö) :Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Academic Self- Efficacy Scale: Validity Reliability Study
Makale Eklenme Tarihi: 22.12.2013
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Çalışmanın amacı, öğrencilerin akademik yeterliklerine yönelik inançlarını belirlemeye yönelik bir ölçüm aracı geliştirmektir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ortaya çıkan dört faktörlü yapının geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Öncelikli olarak yapılan DFA sonucunda AÖYÖ’nin uyum değerleri incelenmiştir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri şöyledir: X2 = 513.04 (sd=148, p<.001), ( /sd ) =3.47, GFI=.90, RMSEA=.073, RMR=.04’dir. DFA’ya ek olarak, AÖYÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Katsayılar ölçeğin bütünü için ise 91 olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The goal of this study is to develop an assessment instrument in order to evaluate the beliefs of students about their academic sufficiency. Confirmatory factor analysis was conducted in order to evaluate the validity of four factor structure that was formed as a result of exploratory factor analysis. At the end of confirmatory factor analysis that was firstly conducted, academic self sufficiency scale’s compliance values were analyzed. Compliance indexes that were obtained by confirmatory factor analysis are: X2 = 513.04 (sd=148, p<.001), (/sd) =3.47, GFI=.90, RMSEA=.073, RMR=.04. In addition to the confirmatory factor analysis, in order to evaluate the reliability levels of scores that were obtained through academic selfsufficiency scale, Cronbach alpha internal consistency coefficients that were calculated on the basis of item analysis were examined. Coefficients were found for complete scale 91.

PDF Formatında İndir

Download PDF